Aktuelno u praksi

Časopis “Aktuelno u praksi” publikuje neobjavljene originalne radove iz oblasti sporta, ali i dodirnih (bioloških, humanističkih, društvenih i prirodnih) nauka.

Izlazi četrdeset godina sa malim prekidom i za to vreme izlazi 94 broja ovog časopisa koji u stopu prati savremene tendencije sporta i srodnih nauka. Autori tekstova su bili svi eminentni stručnjaci iz naše zemlje a povremeno su objavljivani i radovi stranih autora.

Spisak svih radova i imena autora (od 1978 do 1992) (XLS)

Časopis je besplatan deli se na seminarima koje organizujemo, u susretu sa sportistima, njihovim trenerima i prilikom kupovine sportske literature iz naše edicije kao poklon.


Aktuelno u praksi
„on-line“

Uputstvo saradnicima časopisa

Časopis “Aktuelno u praksi” publikuje neobjavljene originalne radove stručnog i naučnog karaktera iz oblasti sporta, kao i srodnih naučnih oblasti (bioloških, humanističkih, društvenih i prirodnih). Uslov za objavljivanje je da se radovi baziraju na novim empirijskim iskustvima.

Prilozi u časopisu se mogu interpretirati kao legitimni; (naučni ili stručni članci, prikazi, stručna iskustva, osvrti i komentari, saopštenja, polemike i intervjui, te istorijski prikazi) i nelegitimni; (in memoriam, vesti, bibliografije, prevedeni članci, normativna akta…). Naučni članak se može kategorisati kao: originalan naučni rad (1), pregledni rad (2), kratko ili prethodno saopštenje (3) i naučna kritika-polemika (4). Stručni članak može biti: stručni rad (1), informativni prilog (2) i prikaz (3).

Tekst rukopisa mora biti koncizan i jezički korektan, štampan na računaru (tip pisma „Times New Roman“, veličina slova 12, razmak između redova single). Pismo časopisa je latinica. Dužina teksta ne bi trebala da prelazi 6 stranica. Uz kompletan tekst na A-4 formatu, ukoliko se isti ne pošalje E-mailom, neophodno je priložiti i CD sa snimkom teksta i svim prilozima.

Rukopis mora da sadrži:
1. ime i prezime (svih) autora (poželjno je i srednje slovo), zvanje i afilijacija, te kontakt podatke (adresa) autora;
2. naslov i tip rada i event. njegovu kategoriju, izvor (ako je izveden iz šire publikacije, elaborata) i gde je eventualno prezentiran (vrsta izlaganja, ime savetovanja, kategorija, mesto i datum);
3. sažetak i njegov prevod na engleski;
4. uvod sa kratkim navođenjem problematike teme;
5. metodologiju rada sa informacijama o uzorku ispitanika, mernim instrumentima i obradom podataka (ukoliko se radi o naučnom istraživanju), tj. o metodama primenjenim u realizaciji problematike (u drugim slučajevima);
6. rezultate sa tekstualnom, tabelarnom ili grafičkom eksplikacijom problematike i propratnom diskusijom;
7. zaključak sa kratkom sumacijom iznete problematike i mogućnostima njene primene u paraksi;
8. citirane reference – literaturu.

Naslov treba da što vernije prezentira sadržaj članka. U tom smislu prikladne su reči za indeksiranje i pretraživanje. Treba ga dati na srpskom i engleskom jeziku.

Sažetak mora biti kratak informativni prikaz sadržaja članka. On treba da ima 100-150 reči. Njegovi sastavni delovi su: cilj istraživanja, metode, rezultati i zaključak. Na kraju sažetka treba navesti ključne reči (ne više od 10). Ključne reči se daju na jezicima na kojima se daje i sažeci.

Tekst u kompletnom radu mora imati jasnu artikulaciju, naznačenu nivelaciju naslova i podnaslova i kompletnu strukturu kako to predviđaju pojedini tipovi priloga (naučni ili stručni članak, saopštenje, polemika itd.). Kvalitet referenci se mora odnositi na citiranu, a ne na korišćenu literaturu. Fusnote (ili endnote) treba primenjivati po postojećoj konvenciji, a ukoliko rad ima skraćenice ili šifre treba ih posebno objasniti (dešifrovati). Sve priloge, autor treba da locira u segmentu teksta o kojem govori tabela, ilustracija, grafikon. Ako se radi o opsežnom tekstu, priloge dostaviti na kraju teksta. Svaki od priloga mora biti razumljiv, kvalitetno urađen, sa naslovom i objašnjenjem oznaka.

Zaključak je šira verzija sažetka uz kratko navođenje realizacije problematike, sa potvrdom ili negacijom pretpostavki (hipoteza), te mogućnostima aplikacije ili realizacije navedenog problema u praksi. Ne treba da sadrži više od 250 slova (pola stranice).

Citirana literatura obuhvata bibliografske izvore. Daje se u zasebnom odeljku članka (ne u fus noti).Treba navesti samo ona dela koja se u radu citiraju, označiti ih arapskim brojevima, složiti po abecednom redosledu prezimena autora, bez prevoda teksta. Sve ostale podatke (naziv dela i podatke o publikaciji) naznačiti prema postojećoj APA konvenciji1.

Rukopisi podležu recenziji i kategorizaciji (prema unutrašnjoj artikulaciji časopisa). Redakcija zadržava pravo na skraćivanje rukopisa, kao i eventualne izmene teksta i naslova. Rukopisi se ne vraćaju. Honoriranje objavljenih priloga nije predviđeno. Redakcija autorima ne dostavlja separate, već obezbeđuje dva primerka časopisa u kojem autor ima svoj prilog.

Rukopisi koji nisu urađeni prema navedenom uputstvu, neće ući u obzir za objavljivanje.

1 APA konvencija

Ukoliko se radi o knjizi navodi se:
Prezime i prvo slovo imena autora. (godina izdanja). Naziv knjige.Mesto, Izdavač.

Za poglavlje u knjizi piše se:
Prezime i prvo slovo imena autora (godina izdanja): Naslov poglavlja. U: Inicijal(i) imena i prezime urednika (Ur.), Naziv knjige (str. od-do). Mesto: Izdavač.

Za članak u časopisu beleži se:
Prezime i prvo slovo imena autora (godina izdanja). Naziv članka. Naziv časopisa, volumen (broj), strane (od-do).

Kada se radi o saopštenju, štampanom prilogu u zborniku radova piše se:
Prezime i prvo slovo imena autora (godina izdanja): Naslov U: Naslov zbornika (strana od-do). Mesto: Izdavač.

Navođenje diplomskih, magistarskih ili doktorskih radova se vrši po sledećem principu:
Prezime i prvo slovo imena autora. (godina izdanja). Naslov. Tip rada, Mesto: Ustanova, Izdavač.

Ako se radi o istraživačkim projektima piše se:
Prezime i prvo slovo imena autora (godina izdanja): Naslov (Istraživački izveštaj). Mesto: Ustanova, Izdavač.

Za neobjavljene radove navodi se:
Prezime i prvo slovo imena autora. (godina izdanja).Naslov. Neobjavljeni rad.

Za prezentaciju ostalih izvora informacie bliže pogledati Manual APA.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri