Dijagnostika treniranosti sportista predstavlja neizostavni deo procesa planiranja, kontrole i realizacije trenažnog procesa. Namenjena je svim onima koji prepoznaju potrebu da na savremen, naučno zasnovan i verifikovan način pristupe proveri svog trenutnog fizičkog stanja i da na osnovu toga isplaniraju buduće korake.

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je važećim Zakonom o sportu, imenovan za instituciju koja obavlja kontrolu treniranosti vrhunskih sportista, bez čega se danas ne može zamisliti savremeni trenažni proces. Za realizaciju ove delatnosti, opremljeni smo savremenom mernom aparaturom i svim potrebnim materijalnim i kadrovskim resursima. U ovom poslu imamo 50-o godišnje pozitivno iskustvo i preko 10.000 zadovoljnih istestiranih sportista. U okviru dijagnostičkog postupka, u zavisnosti od ciljeva testiranja i potreba klijenata, vršimo procenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, kao i procenu psihosocijalnog statusa i stepena psihološke pripremljenosti sportista.

Odabir pojedinih testova ili formiranje grupe testova, vršimo na osnovu dogovora sa klijentom/sportistom/trenerom, a prema unapred definisanim ciljevima. U odnosu na ciljeve, testiranja mogu biti u funkciji:

 • Utvrđivanja trenutnog stanja sportske forme ispitanika i informisanja trenera sa tim,
 • Kontrola i ocena kvaliteta realizacije trenažno-transformacionog procesa (dobijamo podatke da li su nastale promene u skladu sa planiranim i usmerenim trenažnim procesom),
 • Prognoze sportskog potencijala ispitanika (identifikacija talenata), selekcije ili usmeravanja dece prema određenim sportskim disciplinama,
 • Praćenja razvoja motoričkih sposobnosti dece (Pored motoričkih testova, sastavni deo ovog procesa je redovna zdravstvena kontrola sa praćenjem posturalnog statusa i identifikacija eventualnih deformiteta [kičma, stopala]. Redovno praćenje omogućava pravovremeno uočavanje eventualnih neuravnoteženosti u motoričkom razvoju, čime se olakšava rad na korekciji kao i kontinuirano praćenje dinamike napretka),
 • Edukacije trenera i sportista (kvalitetno interpretirani rezultati testiranja omogućuju uvid u slabosti ispitanika, sagledavaju specifične zahteve izabranog sporta/sportske discipline i nude mogućnost primene optimalnih opterećenja za razvoj željenih sposobnosti),
 • Kontrole i praćenja rehabilitacionog procesa (Početna merenja omogućavaju sagledavanje postojećeg stanja i adekvatnu izradu odgovarajućeg programa rada, dok su kasnija merenja u funkciji procene napretka u oporavku i adekvatne korekcije plana rada).

Veći deo testiranja realizujemo u laboratorijskim uslovima, a po dogovoru možemo ih realizovati i na terenu.

Paketi:
 • Pojedinačni testovi (odabir jednog ili više testova sa liste),
 • Standardna grupa testova podeljena po sportovima.
Testiranje obuhvata:
 • Pripremu za test (zakazivanje testiranja, informisanje o neophodnim preduslovima, vremenu i načinu testiranja, odabir odgovarajuće metode, upoznavanje ispitanika sa zadacima testova),
 • Testiranje,
 • Analiza dobijenih rezultata,
 • Prikaz i interpretacija rezultata,
 • Prikaz uporednih rezultata.
Naše usluge mogu koristiti:
 • Sportski klubovi i pojedinci,
 • Škole sporta (kontrola posturalnog statusa, psihomotornog razvoja i funkcionalnih sposobnosti),
 • Adolescenti koji se oporavljaju od sportske povrede ili bolesti (planiranje i programiranje procesa rehabilitacije),
 • Osobe sa dijagnostikovanim zdravstvenim problemima ili oni koji sumnjaju da imaju potencijalna ograničenja kada je u pitanju obim i intenzitet fizičke aktivnosti (kontrola funkcionalnog, posturalnog i motoričkog statusa).

Lista pojedinačnih testova

Telesne dimenzije
Šta se meriČime se meriJedinica
mere
TačnostŠta se procenjuje
Telesna visinaAntropometarcm0.1 cmLongitud. dimenzije
Dužina noguAntropometarcm0.1 cmLongitud. dimenzije
Širina ramenaPelvinometarcm0.1 cmTrans. dimenzije
Širina kukovaPelvinometarcm0.1 cmTrans. dimenzije
Raspon rukuAntropometarmm1 mmTrans. dimenzije
Masa telaBIOSPACE InBody 230kg0.1 kgMasa
Obim grudiMerna trakamm1 mmVolumen tela
Obim kukovaMerna trakamm1 mmVolumen tela
Obim nadlakticeMerna trakamm1 mmVolumen tela
Obim podlakticeMerna trakamm1 mmVolumen tela
Obim nadkoleniceMerna trakamm1 mmVolumen tela
Obim podkoleniceMerna trakamm1 mmVolumen tela
Obim trbuhaMerna trakamm1 mmVolumen tela
Telesna kompozicija
% učešća tečnostiBIOSPACE InBody 230
(Bioelektrična impedanca)
 0.1%
% učešća mastiBIOSPACE InBody 230 0.1%
Mišićna masaBIOSPACE InBody 230kg0.1 kg
Koštana masaBIOSPACE InBody 230kg0.1 kg
Masa masnog tkivaBIOSPACE InBody 230kg0.1 kg
Brzina bazalnog metabolizma
(BMR)
BIOSPACE InBody 230  
Indeks telesne mase (BMI)BIOSPACE InBody 230  
„Metabolička“ starostBIOSPACE InBody 230godina1 god
Funkcionalna dijagnostika

Funkcionalna dijagnostika u sportu obuhvata široko područje od registrovanja opštih funkcionalnih sposobnosti sportista u laboratorijskim i terenskim uslovima testiranja, preko dubljeg uvida u pojedine fiziološke i biohemijske procesa. U kabinetu za funkcionalna testiranja Zavoda, uz primenu kontinuiranih progresivnih testova se određuju osnovni parametri za procenu aerobog kapaciteta sportista: Maksimalna potrošnja kiseonika (VO2max) i anaerobni prag pomoću kojim se određuje intenzitet treninga.

Fleksibilnost
Naziv testaŠta se meriČime se meriJedinica mereTačnostŠta se procenjuje
Iskret palicomNakon izvedenog iskreta iznad glave, meri se rastojanje između unutrašnjih ivica šakaMerna palicamm1 mmFleksibilnost ruku i ramenog pojasa
Prednoženje iz ležanja na leđimaUgao pri podizanju noge u ležećem položajuUglomerStepeni (0)10Fleksibilnost zadnje lože buta
Raznoženje iz ležanja na leđimaUgao između peta pri maksimalnom raznoženjuUglomerStepeni (0)10Fleksibilnost preponske regije
Zanoženje ležeći na grudimaUgao između noge (opružena u kolenu i sa punom ekstenzijom stopala pri maksimalnoj ekstenziji u stopalu) i podaUglomerStepeni (0)10Fleksibilnost prednjeg dela natkolenice i dela karličnog pojasa
Odnoženje ležeći o bokUgao između noge u odnoženju i podaGoniometarStepeni (0)10Fleksibilnost abduktora i aduktora donjih ekstremiteta
Pretklon u sedu
(Seat and Reach)
Dužina dohvata (preko vrhova nožnih prstiju) u dubokom preklonuKlupica sa lenjirommm1 mmFleksibilnost lumbalnog dela trupa i karličnog pojasa
Pretklon raznožno iz sedaDužina dohvata u pretklonu raznožnoLenjirmm1 mmFleksibilnost lumbalno-karlično-natkolenog dela ligamentarno-zglobno-mišićnog kompleksa
Brzina
Naziv testaŠta se meriČime se meriJedinica mereTačnostŠta se procenjuje
Taping rukomBrzina reakcije na zvučni ili svetlosni signalDigitalni meračms1 msBrzina pojedinačnog pokreta
Eksplozivna snaga tipa vertikalne skočnosti
Naziv testaŠta se meriČime se meriJedinica mereTačnostŠta se procenjuje
Sunožni skok iz polučučnja bez pripreme (ruke na bokovima)Visina vertikalnog skokaOpto Jumpcm0.1 cmKoncentrična komponenta eksplozivnosti skoka.
Skok iz polučučnja sa pripremom (ruke na bokovima)Visina vertikalnog skokaOpto Jumpcm0.1 cmEkscentrično-koncentrična komponenta eksplozivnosti skoka
Unilateralni skok sa pripremom (ruke na bokovima)Visina vertikalnog skokaOpto Jumpcm0.1 cmEksplozivna snaga elastičnog karaktera u sporom ekscentrično-koncentričnom režimu rada
Maks. skok sa pripremom (zamah rukama)Visina vertikalnog skokaOpto Jumpcm0.1 cmEkscentrično-koncentrična komponenta eksplozivnosti skoka i koordinaciju ekstremiteta tokom skoka
Više povezanih skokova iz polučučnja sa pripremom u trajanju 15sek (ruke na bokovima)Visina vertikalnog skoka i prosečna mehanička snagaOpto Jumpcm w/kg0.1 cm
1 w/kg
Elastična snaga mišića prednje strane natkolenice
i mišića gluteusa
Više povezanih skokova iz skočnog zglobaVisina vertikalnog skoka, vreme kontakta sa podlogom imeh. snagaOpto Jumpcm
ms
w/kg
0.1 cm
1/100 sek
1 w/kg
Reaktibilnost mišića stopala i potkolenice
Dinamometrija
Naziv testaŠta se meriČime se meriJedinica mereTačnostŠta se procenjuje
Maksimalna sila ekstenzora i fleksora u zglobu kolena (procenjeno unilateralno)Sila kojom se deluje protiv nepokretnog osloncaIzokinetički dinamometar EASYTECH “Prima DOC“N0.1 NJačina ekstenzora i fleksora u zglobu kolena
Brzina razvoja sile (priraštaj sile) ekstenzora i fleksora u zglobu kolena (procenjeno unilateralno)Računa se maksimum prvog izvoda grafika zavisnosti sile u vremenuIzokinetički dinamometar EASYTECH “Prima DOC“N/s1 N/sEksplozivna snaga ekstenzora i fleksora u zglobu kolena (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu manifestuje maksimalnu silu)
Relativna brzina razvoja sile (relativni priraštaj sile) ekstenzora i fleksora u zglobu kolena (procenjeno unilateralno)Količnik brzine razvoja sile i maksimalne sile ekstenzora/fleksora u zglobu kolenaIzokinetički dinamometar EASYTECH “Prima DOC“1/s1 1/sEksplozivna sila ekstenzora/fleksora u zglobu kolena (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu manifestuje maksimalnu silu)
1 ponavljajući maksimum (1RM) ekstenzora/fleksora u zglobu kolena (procenjeno unilateralno)Opterećenje sa kojim je moguće napraviti maksimalno jedno ponavljanjeIzokinetički dinamometar EASYTECH “Prima DOC“Nm1 NmJačina ekstenzora/fleksora u zglobu kolena

CRD serija psihodijagnostičkih testova

CRD serija psihodijagnostičkih testova sadrži 38 standardizovanih testova namenjenih za utvrđivanje (dijagnostiku i praćenje): perceptivnih sposobnosti, mišljenja, pamćenja, kao i različitih oblika psihomotornih reakcija.
Standardna baterija testova obuhvata testiranje sledećih sposobnosti: brzine reakcije, koordinacije pokreta, orijentacije u prostoru i obima pažnje, učenja i pamćenja. Baterija testova može da se menja i prilagođava specifičnostima određenog sporta ili sportske discipline.

CRD serija, u odnosu na klasični psihodijagnostički protokol, ima niz prednosti ukoliko je potrebno terensko ili situaciono testiranje jer omogućava:

 • ekononomičnost testiranja (potrebno kratko vreme za dobijanje velikog broja individualnih podataka),
 • automatsku obradu rezultata merenja, što omogućuje servisiranje većeg broja sportista (izuzetno značajno kada se testira ceo tim),
 • periodična proveravanja statusa pojedinih osobina u odnosu na početni testiranje (test-retest).

Treneri dobijaju izveštaj koji obuhvata informaciju o:

 • trenutnom nivou razvoja testiranih mentalnih sposobnosti (izraženih numerički, radi jednostavnosti upoređivanje rezultata),
 • dinamičkim svojstvima funkcionisanja centralnog nervnog sistema (brzini, stabilnosti i zamorljivosti),
 • kako se utvrđena svojstva manifestuju u konkretnoj sportskoj situaciji,
 • indikatorima funkcionalnih ili emocionalnih smetnji kod pojedinog sportiste.

Interpretacija rezultata

Svaki tekst završava stručnom interpretacijom rezultata, uz bogatu dokumentaciju i preporuke za vrstu i način sprovođenja fizičke aktivnosti, te kontrolu ostalih činilaca koji direktno ili indirektno utiču na naše zdravlje.

Na temelju precizno utvrđenih zona opterećenja moguće je Vašu fizičku aktivnost učiniti znatno efikasnijom, bez obzira da li se radi o sportu, rekreaciji ili želji za smanjenjem telesne težine.


Merna oprema

Izokinetički dinamometar PrimaDOC (EASYTECH – Italy)
Gasni analizator Quark b² i QUARK CPET (COSMED – Italy)
Bicikl ergometar Monark 839E (MONARK – Sweden)
Laktat analizator Accutrend (Roche – Germany)
Tredmil traka T150DE’(COSMED-Italy)
Sistem foto ćelija „Opto Jump“
Tenzometrijska platforma „Opto Jump“
Uglomer koji se koristi u testovima za procenu fleksibilnosti donjih ekstremiteta
Sistem za psihodijagnostiku (CRD-Drenovac)
Kajakaški ergometar DANSPRINT PRO
Bicikl ergometar WEBA-SPORT „Watt“


Cene

Testiranje sportista po jednom segmentu je 1.200,00 dinara. U cenu je uračunat PDV.


Reference

– 63 godina iskustva i preko 12.000 hiljada testiranih sportista
– Velika baza podataka jedinstvena u zemlji
– 2003-2010 godine reprezentativci: atletika, stoni tenis, plivanje, rvanje, strelaštvo, planinarstvo
– Ivana Španović, Mihajlo Dudaš i Igor Šarčević (atletika), Kristijan Frisa i Davor Štefanek (rvanje), Nemanja Mirosavljev (streljaštvo), Ivan Lenđer i Čaba Silađi(plivanje), Iso Planić (planinarstvo)…


Slike sa testiranja


Preuzmite saglasnost za funkcionalna testiranja


Zakažite testiranjedijagnostika@pzsport.rs

065 5508 345


Cenovnik

Podelite sadržaj ...


Naši partneri