Posle donošenja novog Zakona o sportu (‘Službeni glasnik RS’,Br.24/11 I 99/11-Dr.zakon) i Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti sportista za obavljanje aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima (‘Službeni glasnik Rs’, Br.15/2012) stekli su se svi uslovi za obavljanje medicinskih pregleda sportista u našoj ustanovi.

U pravilniku u članu jedan se navodi: „U sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.”, a u članu dva: “Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost sportista takmičara utvrduje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno zavod nadležan za sport i medicinu sporta, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.”.

O rezultatima zdravstvenog pregleda zdravstvena ustanova sastavlja sportsko medicinski izveštaj (overa takmičarske knjižice) i dostavlja ga:

  • Pregledanom sportisti,
  • Izabranom lekaru.

Svaki sportista takmičar prilikom utvrđivanja zdravstvene sposobnosti u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta mora da donese:

  • Dokument kojim potvrduje identitet (Ličnu kartu ili Pasoš),
  • Medicinsku dokumentaciju ili informaciju izabranog lekara o predhodnim bolestima povredama i lečenju,
  • Takmičarsku knjižicu,
  • Obrazac 2, možete preuzeti sa našeg sajta, ispunjen obrazac mora se predati najkasnije dva dana pre zakazanog termina za pregled (za lica do 16 godina taj upitnik potpisuje roditelj ili staratelj),

Zakažite medicinski pregled radi overe takmičarskih knjižica od 9.00-13.00 na telefon: 064 64 48 780

Podelite sadržaj ...


Naši partneri