Надзор над стручним радом

Надзор над стручним радом у области физичке културе први пут озваничен је на овим просторима Законом о физичкој култури САП Војводине. Он је прописивао да се надзором над стручним радом утврђује, да ли се делатност на унапређењу физичке културе организује и спроводи у складу са научним и стручним достигнућима.

Преузмите упутство спортским организацијама коју документацију треба да припреме уколико се врши надзор у њиховој организацији.

После вишегодишње паузе ову важну делатност Покрајински завод за спорт и медицину спорта је поново почео спроводити. Наиме, сагласно Закону о спорту из 2011. године, као и сада важећим Законом из 2016. године, Покрајински завод за спорт и медицину спорта врши надзор над стручним радом у области спорта на територији АП Војводине, као поверени посао. Министарство омладине и спорта Републике Србије донело је пратећи Правилник о надзору над стручним радом у области спорта. Њиме се уређује начин и поступак обављања стручног надзора, мере за отклањање уочених недостатака, услови за именовање надзорника, образац и начин издавања легитимације и других питања од значаја за ову област.

Стручни спортски надзорник јесте лице које обавља надзор над стручним радом у области спорта, прати и предлаже мере које предузима организација у области спорта, тј. спортски стручњак ради отклањања недостатака, и о уоченим недостацима у примени мера обавештава министра надлежног за спорт.

Надзор може бити редован и ванредан. Редован је на основу плана надзора а ванредан на основу образложене пријве.

Почетком сваке календарске године Завод доноси план надзора. План узима у обзир да у континуитету покрије све спортске гране и области, да покрије целу територију АПВ и да се надзор не понавља.

Стручни спортски надзорници Завода су од децембра 2013. године до јануара 2021. године обавили 362 надзора над стручним радом над тренерима у спорту, инструкторима у спорту и организаторима рекреације у спорту и над стручним радом у организацијама у области спорта за иста занимања.

Поделите садржај ...


Наши партнери